فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۰۳- ۹۶

بازپیرایی و لکه گیری معابر سطح شهر و پیاده روسازی مسکن مهر شهر جدید بینالود    ۱۳۹۶/۰۳/۰۳   

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۰۲- ۹۶

به صورت سرجمع بر اساس بخشنامه شماره ۶۴۰۵/۱۰۰ احداث ساختمان سوله ورزشی چند منظوره شهر جدید بینالود    ۱۳۹۶/۰۳/۰۳   

نتایج مناقصات و مزایده ۱۳۹۵

   ۱۳۹۵/۰۷/۱۰