فراخوان تجدید مناقصه عمومی بازپیرایی و لکه گیری معابر سطح شهر و پیاده روسازی مسکن مهر شهر جدید بینالود

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۰۳- ۹۶ «بازپیرایی و لکه گیری معابر سطح شهر و پیاده روسازی مسکن مهر شهر جدید بینالود    ۱۳۹۶/۰۳/۲۵   

فراخوان تجدید مناقصه عمومی احداث ساختمان سوله ورزشی چند منظوره شهر جدید بینالود

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۰۲- ۹۶ به صورت سرجمع بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۴۰۵ «احداث ساختمان سوله ورزشی چند منظوره شهر جدید بینالود    ۱۳۹۶/۰۳/۲۵   

نتایج مناقصات و مزایده ۱۳۹۵

   ۱۳۹۵/۰۷/۱۰